Sykkelkaos i Torggata

Sykkelkaos i Torggata

Det var selvfølgelig med glede man for et par år siden mottok nyheten om at det skulle etableres en sykkelvei-pilot mellom de kryssende gatene Hausmanns- og Youngs gate i selveste Torggata. Brostein(!) ble lagt og en relativt beskjeden oppmerking ble foretatt. På fjorårets sykkelmøte på Litteraturhuset stilte jeg spørsmål vedrørende hvor egnet brostein var som underlag i en sykkelgate (spesielt for sykler utstyrt med landeveisdekk). Tilbakemeldingen var dengang at brosteinen var egnet for en fart opp til 30 km/t, og etter å ha syklet relativt ofte i denne gaten kan jeg gå god for denne påstanden (under tvil).

Hvorfor skriver jeg likevel om denne sykkeltrasseen? Skilting og oppmerking er direkte mangelvare. Nedenfor har jeg listet opp de problemer jeg mener gjør seg gjeldende i Torggata ) fra kryss til kryss, ordnet fra øst til vest), samt hvilke løsninger jeg ser for meg som optimale. I tillegg har jeg tatt med problemområdene Markveien i øst og Youngstorget-Stortorvet i vest:

Hausmanns gate – Osterhaugsgate 

Biler har ingen adgang, men bare i denne retningen?

 

 • “All-motorisert-ferdsel-forbudt”-skilt er kun satt opp i Hausmanns gate (retning vest)
 • Det er med andre ord fullt lovlig (ut i fra gjeldende skilting) å kjøre østover fra Osterhaugsgate. 
 • Gaten blir altså oppfattet som bilgate mot øst, og sykkelgate mot vest, noe som selvfølgelig kan føre til farlige situasjoner.

Utbedringsforslag: Primært gjøre gaten bilfri (ev. mellom morgen og kveld), sekundært tydeligjøre at dette er en enveiskjørt bil- og sykkelgate med fortau.

Osterhaugs gate – Bernt Ankers gate 

Her kan visst biler bare kjøre andre veien…

 

 • “All-motorisert-ferdsel-forbudt”-skilt er utelukkende satt opp i krysset med Bernt ankers gate (retning øst)
 • Det er med andre ord fullt lovlig (ut i fra gjeldende skilting) å kjøre vestover fra Osterhaugsgate.
 • Gaten blir altså oppfattet som bilgate mot vest, og sykkelgate mot øst, noe som selvfølgelig kan føre til farlige situasjoner.

Utbedringsforslag: Primært gjøre gaten bilfri (ev. mellom morgen og kveld), sekundært tydeligjøre at dette er en enveiskjørt bil- og sykkelgate med fortau.

Bernt Ankers gate – Badstugata 

Her er det fritt frem for biler…

 

 • Er i dag ikke skiltet og som resultat en toveis bilgate.

Utbedringsforslag: Primært gjøre gaten bilfri (ev. mellom morgen og kveld), sekundært bør det tydelig opplyses om at denne gaten er tovveis (se nedenunder).

Badstugata – Hammersborggata 

… til tross for at denne merkingen påstår at det er sykkelvei!


 • Oppsatte sperrer som hindrer biler i Badstugata, med god bredde slik at sukler kan passere trygt!
 • Oppsatte sperrer mot Hammersborggata, men disse er litt i trangeste laget, selv om hensikten nok er å senke farten ifm. krysset.
 • Misvisende med sykkelmarkering på bakken ved badstugata retning øst, da denne går rett ut i en tovveis bilgate (se ovenfor).

Utbedringsforslag: Fjerne merking i bakken om sykkelvei i Badstugata da dette per nå er misvisende all den tid Badstugata er skiltet som toveis bilvei. Sperrene ut mot Hammersborggata burde noe større klaring.

Hammersborggata – Youngs gate 

Kommer jeg igjennom der med sideveskene fulle tro?

 

 • Oppsatte sperrer mot Hammersborggata, men disse er litt i trangeste laget, selv om hensikten nok er å senke farten ifm. krysset.

Utbedringsforslag: Sperrene ut mot Hammersborggata burde noe større klaring.

Youngs gate – Eva Kolstads gate (Youngstorget) 

Her var det trangt og om ikke det var nok må jeg dele plassen med gående.

 

Ikke akkurat tilrettelagt for sykkel…

 

 • Dette er jo den naturlige forlengelsen av sykkelveien, men torget er ikke tilpasset sykkel. inngangen fra øst er trang og det oppstår ofte konflikter mellom gående og syklende.

Utbedringsforslag: Anlegge en separat sykkelvei over torget, det er nok vanskelig å få syklistene til å sykle en annen trasé.

Eva Kolstads gate – Stortorvet 

 • Denne er skiltet som gågate, men er likevel den naturlige ferdselsåren for syklistene

Utbedringsforslag: Markere en sykkelvei på midten (ved bruk av farge), det er fortsatt nok vei igjen på sidene til fotgjengere.

Markveien:

 • Dårlig oppmerking og asfaltering, samt trangt om plassen mellom fotgjenger og sykkel.

Utbedringsforslag: Primært kan gaten gjøres om til en gang- og sykkelgate, sekundært kan man fjerne parkeringsmulighetene slik at det blir større plass å fordele mellom syklister og gående.Oppgradering av asfalt, merking og skilting.

Generelt

 • Manglende midtlinje på hele strekningen.

Utbedringsforslag: Tydelig markert midtlinje. samt flere sykkelmerker i bakken på strategiske steder. Mye biltrafikk (drosjer) natterstid i helgene skaper farlige situasjoner. Flere sperringer der dette er mulig.